Laboratorij će biti specijaliziran za provedbu raznih vrsta bioarheoloških analiza, uključujući i taksonomske i filogenetičke, odnosno razne evolucijske aspekte, kao i pripremu ljudskog koštanog materijala za razne vrste analiza (uzimanje uzoraka za, npr. analize drevne DNA i dr.). U pripremu su uključeni čišćenje, sušenje i inventarizacija koštanih ostataka iz arheološkog konteksta, dok je u standardnu analizu uključeno određivanje tafonomskih karakteristika, spola i dobi u trenutku smrti, minimalnog broja osoba u slučaju pomiješanih ostataka iz više ukopa, paleopatološke i dentalne analize, određivanje metričkih i nemetričkih karakteristika i rekonstrukcija visine. Također, u laboratoriju će se obavljati uzimanje uzoraka za slanje na daljnje analize u inozemstvo (C14, aDNA). Laboratorij za evolucijsku antropologiju i bioarheologiju surađivat će s Laboratorijem za kemijsku analitiku, posebno na analizama stabilnih izotopa (ugljik, dušik) u svrhu rekonstrukcije prehrane arheoloških populacija.