Otvoreni natječaji (2):

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SURADNIČKO RADNO MJESTO ASISTENT (1 IZVRŠITELJ) IZ PODRUČJA PRIRODNIH ZNANOSTI, POLJE BIOLOGIJA

Na temelju čl. 34. Statuta Instituta za antropologiju i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, klasa: 640-02/19-04/00069, urbr.: 533-03-19-0002 od 3. lipnja 2019. te na temelju Odluke ravnatelja Instituta za antropologiju (barkod 20191908 od 19. 11. 2019.), raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor na suradničko radno mjesto

– asistent – 1 izvršitelj, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija.

Ugovor o radu za radno mjesto sklapa se na određeno vrijeme, od 5 godina na suradničkom radnom mjestu asistenta.

Uvjeti:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa prema odredbama važećeg Zakona o radu pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Za prijavu na natječaj za radno mjesto:

Obvezni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij prirodnih znanosti, polje biologija;

– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni uvjeti:

– dosadašnja priznanja i nagrade;

– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu iz polja biologije (biološke antropologije).

Prednosti:

– sudjelovanje u laboratorijskom radu.

Prijavi na natječaj za radno mjesto prilaže se:

– životopis;

– preslik diplome ili uvjerenje o završenom diplomskom studiju prirodnih znanosti, polje biologija;

– potvrda o ukupnom prosjeku ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju);

– preslik dokumentacije kojom se dokazuje da pristupnik/ica zadovoljava dodatne uvjete propisane natječajem;

– domovnica ili dokaz o državljanstvu za strane državljane.

Za sve pristupnike traži se aktivno znanje engleskog jezika te rad na računalu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova prema važećem Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidat (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz pisanu prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom zakonu, dostupne na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana nakon objave natječaja u Narodnim novinama, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Institut za antropologiju, Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – asistent«.

Zakašnjele prijave te prijave bez tražene dokumentacije neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni sukladno zakonskim propisima. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Institutu za antropologiju, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenoj u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima.

NATJEČAJ ZA IZBOR NA STRUČNO RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU (1 IZVRŠITELJ)

Na temelju čl. 34. Statuta Instituta za antropologiju i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, klasa: 640-02/19-04-00018, urbr. 533-03-19-0003, od 5. travnja 2019. te na temelju odluke ravnatelja Instituta za antropologiju (barkod 20191907 od 19. 11. 2019.), raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor na stručno radno mjesto

– viši stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju – 1 izvršitelj.

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno radno vrijeme.

Uvjeti:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa prema odredbama važećeg Zakona o radu, pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Statuta Instituta za antropologiju (članak 64).

Za prijavu na natječaj za radno mjesto:

Obvezni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij etnologije i kulturne antropologije;

– najmanje 6 godina radnog staža u struci;

– aktivno korištenje engleskog jezika;

– znanje rada na računalu.

Dodatni uvjeti:

– iskustvo u organizaciji većih međunarodnih i domaćih znanstvenih kongresa;

– iskustvo u organizaciji međunarodnih studijskih programa i škola;

– sudjelovanje u znanstvenim i stručnim istraživanjima i projektima u području antropologije;

– objavljeni znanstveni i/ili stručni radovi;

– sudjelovanja s usmenim izlaganjima na znanstvenim i/ili stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu;

– iskustvo rada na administraciji (prijava i provedba) znanstvenih i/ili stručnih projekata financiranih iz međunarodnih izvora;

– usavršavanje u inozemstvu u području administracije znanstvenih projekata.

Prednosti:

– poznavanje tematike djelokruga rada Instituta za antropologiju;

– aktivno korištenje još jednog stranog jezika, uz engleski jezik.

Prijavi na natječaj za radno mjesto prilaže se:

– životopis;

– preslik diplome ili uvjerenje o završenom sveučilišnom studiju etnologije i kulturne antropologije;

– dokaz o godinama radnog staža;

– preslik domovnice ili dokaza o državljanstvu za strane državljane.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova prema važećem Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidat (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz pisanu prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom zakonu, dostupne na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana nakon objave na­tječaja u Narodnim novinama, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Institut za antropologiju, Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – viši stručni suradnik«.

Zakašnjele prijave te prijave bez tražene dokumentacije neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni sukladno zakonskim propisima. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Institutu za antropologiju za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenu u prijavi i priloženu dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima.