INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU

Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb

Temeljem Odluke Ravnatelja Instituta za antropologiju od 10. 3. 2021. g. a sukladno članku 34. Statuta Instituta za antropologiju i članku 40. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju («Narodne novine» br.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13. 139/13, 101/14, 60/15, 131/17 i dalje), suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, od 17. srpnja 2020. godine, Klasa: 640-02/20-04/00076, ur.br. 533-03-20-0005, te Odluke Znanstvenog vijeća donesene temeljem zaključka na 3.2. i 3.3. točku Dnevnog reda 205. sjednice Znanstvenog vijeća održane 30. rujna 2020. godine raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor na

 • znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje arheologija (1 izvršitelj)
 • znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik iz područja humanističkih znanosti, polje arheologija (1 izvršitelj)

Ugovor o radu za oba radna mjesta sklapa se na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom.

 

Uvjeti za radna mjesta:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa prema odredbama važećeg Zakona o radu pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17 i dalje) i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta za antropologiju (www.inantro.hr)

 

Za prijavu na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 1):

Obvezni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij arheologije
 • stečeni doktorat znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija, znanstvena grana antička arheologija
 • izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje etnologija i antropologija

Prednost:

 • vođenje domaćih i sudjelovanje u međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima iz područja bioantropologije
 • objava rezultata u vrhunskim svjetskim znanstvenim publikacijama iz područja bioantropologije
 • iskustvo u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova i u vođenju laboratorija/znanstvenih timova

 

Prijavi na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 1) prilaže se:

 • životopis
 • preslika diplome ili uvjerenje o završenom diplomskom studiju arheologije
 • uvjerenje o stjecanju doktorata znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija, znanstvena grana antička arheologija
 • dokaz o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje etnologija i antropologija
 • preslika dokumentacije kojom se dokazuje da pristupnik/ca zadovoljava dodatne uvjete propisane natječajem
 • sažetak znanstvene djelatnosti s popisom znanstvenih radova
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu za strane državljane

Za prijavu na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 2):

Obvezni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij arheologije
 • stečeni doktorat znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija, znanstvena grana prapovijesna arheologija
 • izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje etnologija i antropologija

Prednosti:

 • iskustvo u vođenju arheoloških istraživanja
 • nagrade i priznanja

Prijavi na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 2) prilaže se:

 • životopis
 • preslika diplome ili uvjerenje o završenom diplomskom studiju arheologije
 • uvjerenje o stjecanju doktorata znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija, znanstvena grana prapovijesna arheologija
 • dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje etnologija i antropologija
 • preslika dokumentacije kojom se dokazuje da pristupnik/ca zadovoljava dodatne uvjete propisane natječajem
 • sažetak znanstvene djelatnosti s popisom znanstvenih radova
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu za strane državljane

Za sve pristupnike traži se aktivno znanje engleskog jezika te rad na računalu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola prema važećem Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidat (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz pisanu prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom zakonu, dostupne na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana nakon objave natječaja u Narodnim novinama, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Institut za antropologiju, Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom: “Za natječaj – viši znanstveni suradnik pod 1)” ili “Za natječaj – znanstveni savjetnik pod 2)”

Zakašnjele prijave te prijave bez tražene dokumentacije neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni sukladno zakonskim propisima. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Institutu za antropologiju, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima.