INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU

Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb

Temeljem Odluke Ravnatelja Instituta za antropologiju od 14. lipnja 2021. g. barkod 20210849, sukladno članku 34. Statuta Instituta za antropologiju i članku 40 i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju («Narodne novine» br.123/03., 198/03., 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13. 139/13, 101/14, 60/15, 131/17 i dalje), te Sukladno suglasnosti MZO-a KLASA 640-02/21-04/00076, Ur.br. 533-03-21-0002 od 6. svibnja 2021. te zaključka Znanstvenog vijeća na 2. točku Dnevnog reda 212. sjednice Znanstvenog vijeća održane 18. svibnja 2021. godine elektronskim putem ravnatelj Instituta donosi

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto

Jedan (1) izvršitelj na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik; m/ž, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti – polje kemija ili iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva – polje temeljne medicinske znanosti

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

Uvjeti za radna mjesta:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa prema odredbama važećeg Zakona o radu pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17 i dalje). Pristupnici trebaju ispunjavati i uvjete propisane Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta za antropologiju (www.inantro.hr).

Za sve pristupnike traži se znanje engleskog jezika te rad na računalu.

Za prijavu na natječaj za radno mjesto:

Obvezni uvjeti:

–          završen diplomski sveučilišni studij

–          stečeni doktorat znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje kemija

–          izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja prirodnih znanosti – polje kemija ili iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva – polje temeljne medicinske znanosti

–          iskustvo rada i vođenja međunarodnih i domaćih projekata

–          kontinuirana znanstvena i stručna usavršavanja

–          iskustvo u pisanju i recenziranju domaćih i EU projekata

–          iskustvo u recenziranju znanstvenih radova u znanstvenim časopisima

Prednosti:

–          samostalnost u laboratorijskom radu, tehnikama i interpretaciji podataka

–          iskustvo u mentorskom radu

–          priznanja i patenti

Prijavi na natječaj za radno mjesto prilaže se:

–          životopis,

–          preslika diplome ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom studiju

–          dokazi o ispunjavanju uvjeta i prednosti

–          popis znanstvenih radova (potvrda NSK o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika u relevantnim bazama podataka)

–          domovnica ili dokaz o državljanstvu za strane državljane.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola prema važećem Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidat (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz pisanu prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom zakonu, dostupne na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana nakon objave natječaja u Narodnim Novinama, preporučenom poštom ili osobno uz prethodnu najavu zbog pridržavanja epidemioloških mjera na adresu: Institut za antropologiju, Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom “Za natječaj viši znanstveni suradnik

Zakašnjele prijave te prijave bez tražene dokumentacije neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni sukladno zakonskim propisima. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Institutu za antropologiju, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenoj u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima.