(7848) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8347911.html

Na temelju Odluke Znanstvenog vijeća donesenih na temelju zaključka na točke 3.5. i 3.3.6. dnevnog reda 220. sjednice Znanstvenog vijeća održane 13. srpnja 2022. godine, a sukladno članku 42. Statuta Instituta za antropologiju i člancima 40. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17 i dalje), suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, od 26. travnja 2022. godine, klasa: 640-02/22-04/00067, urbroj: 533-03-22-0002, i 8. lipnja 2022. godine, klasa: 640-02/22-04/00099, urbroj: 533-03-22-0002, Institut za antropologiju raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i zapošljavanje

1. stručnog/e suradnika/ice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, radno mjesto I. vrste, jedan/na izvršitelj/ica

2. višeg/e knjižničara/ke, radno mjesto I. vrste, jedan/na izvršitelj/ica.

Ugovori o radu za radna mjesta sklapaju se na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rok od 6 mjeseci.

Opći uvjeti za radno mjesto pod 1.:

– osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Pravilnika o ustroju položaja i radnih mjesta Instituta za antropologiju i Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta za antropologiju (www.inantro.hr).

Prednosti:

– radi specifičnosti i interdisciplinarnosti znanstvenog rada Instituta za antropologiju prednost imaju kandidati s iskustvom rada na znanstvenim projektima vezanim uz antropologiju, iskustvo u laboratorijskom radu te administrativnim aktivnostima vezanim uz znanstveni i stručni rad.

Opći uvjeti za radno mjesto pod 2.:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno VSS, stečeno više stručno zvanje višeg knjižničara u skladu s pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva.

Prednosti:

– upoznat s administracijom rada iz djelokruga antropologije, iskustvo u poslovima javne nabave.

Prijavi na natječaj (za radno mjesto pod 1. i 2.) prilaže se:

  1. životopis
  2. domovnica ili dokaz o državljanstvu za strane državljane
  3. preslik diplome ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom ili sa njim izjednačenog studija (prirodnih znanosti, polje biologija za radno mjesto pod 1., društveno humanističkih znanosti, smjer bibliotekarstvo za radno mjesto pod 2.)
  4. dokaz o ispunjavanju općih uvjeta i uvjeta prednosti natječaja.

Za sve pristupnike traži se aktivno znanje engleskog jezika te rad na računalu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova prema važećem Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidat (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017), uz pisanu prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom zakonu, dostupne na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana nakon objave natječaja u Narodnim novinama za radno mjesto pod 1., a 8 dana za radno mjesto pod 2. preporučenom poštom ili osobno na adresu: Institut za antropologiju, Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – stručni suradnik« ili »Za natječaj – viši knjižničar«.

Zakašnjele prijave te prijave bez tražene dokumentacije neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni sukladno zakonskim propisima. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Institutu za antropologiju, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima.

Institut za antropologiju