Na temelju čl. 34. Statuta Instituta za antropologiju i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, klasa: 640-02/19-04-00018, urbroj: 533-03-19-0003, od 5. travnja 2019., i klasa: 640-02/19-04/00070, urbr.: 533-03-19-0003 od 30. svibnja 2019., klasa: 640-02/19-04/00069, urbr.: 533-03-19-0002 od 3. lipnja 2019. raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor na

1) znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija (3 izvršitelja)

2) suradničko radno mjesto asistent iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) (1 izvršitelj).

Ugovor o radu za radno mjesto pod rednim brojem 1) sklapa se na neodređeno radno vrijeme. Ugovor o radu za radno mjesto pod rednim brojem 2) sklapa se na određeno vrijeme do 5 godina.

Uvjeti za radna mjesta:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa prema odredbama važećeg Zakona o radu, pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17). Za radno mjesto pod rednim mjestom 1) pristupnici trebaju ispunjavati i uvjete propisane i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta za antropologiju.

Za prijavu na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 1):

Obvezni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij prirodnih znanosti, polje biologija,

– stečen doktorat znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija,

– izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području prirodnih znanosti, polje biologija.

Dodatni uvjeti:

– iskustvo rada u molekularnoj dijagnostici, forenzičnim analizama DNA te optimizaciji i uvođenju novih testova zasnovanih na analizi DNA – 2 izvršitelja

– iskustvo rada u genetičkom inženjerstvu i biotehnologiji te tehnikama molekularne biologije i biokemije te epigenetike – 1 izvršitelj

Prednost će imati kandidati s iskustvom rada u:

– organizaciji međunarodnih i domaćih kongresa,

– međunarodnim i domaćim projektima iz područja djelatnosti Instituta za antropologiju.

Prijavi na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 1) prilaže se:

– životopis,

– preslik diplome ili uvjerenje o završenom studiju prirodnih znanosti, polje biologija,

– uvjerenje o stjecanju doktorata znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija,

– dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području prirodnih znanosti, polje biologija,

– sažetak znanstvene djelatnosti s popisom znanstvenih radova (potvrda NSK-a o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika u relevantnim bazama podataka)

– domovnica ili dokaz o državljanstvu za strane državljane.

Za prijavu na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 2):

Obvezni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija),

– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni uvjeti:

– dosadašnja priznanja za izvrsnost u studiranju

– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu (objavljen najmanje jedan znanstveni rad u časopisu indeksiranom u međunarodnim bazama podataka – Current Contents, Web of Science, Medline, Scopus, Science Citation Index).

Prednosti:

– sudjelovanje u laboratorijskom radu

Prijavi na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 2) prilaže se:

– životopis,

– preslik diplome ili uvjerenje o završenom diplomskom studiju biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija),

– potvrda o ukupnom prosjeku ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju),

– preslik dokumentacije kojom se dokazuje da pristupnik/ica zadovoljava dodatne uvjete propisane natječajem

– popis i separati znanstvenih radova (potvrda NSK-a o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika u relevantnim bazama podataka)

– domovnica ili dokaz o državljanstvu za strane državljane.

Za sve pristupnike traži se aktivno znanje engleskog jezika te rad na računalu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova prema važećem Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidat (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz pisanu prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom zakonu, dostupne na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja.

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta za antropologiju može se dobiti na uvid u Tajništvu Instituta radnim danom od 10 do 13 sati ili na mrežnim stranicama Instituta za antropologiju – www.inantro.hr.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana nakon objave natječaja u Narodnim novinama, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Institut za antropologiju, Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – znanstveni suradnik pod 1)« ili »Za natječaj – asistent pod 2)«.

Zakašnjele prijave te prijave bez tražene dokumentacije neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni sukladno zakonskim propisima. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Institutu za antropologiju, Zagreb, za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenoj u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima.

Temeljem čl. 34. Statuta Instituta za antropologiju i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Klasa: 640-02/19-04-00018, Ur.br. 533-03-19-0003, od 5. travnja 2019. g. raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor na

stručno radno mjesto viši stručni suradnik za međunarodne projekte (1 izvršitelj). Ugovor o radu sklapa se na neodređeno radno vrijeme.

 

Uvjeti:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa prema odredbama važećeg Zakona o radu, pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

 

Za prijavu na natječaj za radno mjesto:

Obvezni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij humanističkih ili društvenih znanosti i najmanje 6 godina radnog staža u struci (administracija međunarodnih znanstvenih projekata); ili posjedovanje akademskog stupnja magistra znanosti iz znanstvenog područja društvenih ili humanističkih znanosti i najmanje 3 godine radnog staža u struci (administracija znanstvenih projekata); ili posjedovanje akademskog stupnja doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih ili humanističkih znanosti;
 • aktivno znanje engleskog jezika i rada na računalu.

 

Dodatni uvjeti:

 • višegodišnje iskustvo rada na administraciji znanstvenih projekata financiranih iz međunarodnih izvora;
 • poznavanje relevantnih europskih propisa i regulativa;
 • usavršavanje u području administracije znanstvenih projekata u zemlji i inozemstvu.

 

Prednost:

 • iskustvo u organizaciji međunarodnih i domaćih kongresa;
 • poznavanje tematike djelokruga rada Instituta za antropologiju.

 

Prijavi na natječaj za radno mjesto prilaže se:

 • životopis;
 • preslika diplome ili uvjerenje o završenom sveučilišnom studiju humanističkih ili društvenih znanosti; ili preslika diplome ili uvjerenje o stjecanju magisterija znanosti; ili preslika diplome ili uvjerenje o stjecanju doktorata znanosti;
 • dokaz o godinama radnog staža;
 • preslika domovnice ili dokaza o državljanstvu za strane državljane.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola prema važećem Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidat (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz pisanu prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom zakonu, dostupne na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana nakon objave natječaja u Narodnim novinama, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Institut za antropologiju, Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za natječaj – viši stručni suradnik“.

Zakašnjele prijave te prijave bez tražene dokumentacije neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni sukladno zakonskim propisima. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Institutu za antropologiju za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenoj u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima.