INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU

Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb

Temeljem čl. 34. Statuta Instituta za antropologiju i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, KLASA: 640-02/19-04/00144, URBROJ: 533-03-19-0002 , od 9. listopada 2019. raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor

na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija (1 izvršitelj).

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

Opći uvjeti za sva znanstvena radna mjesta:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa prema odredbama važećeg Zakona o radu pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta za antropologiju.

Dodatni uvjeti za znanstveno radno mjesto:

  1. iskustvo rada u provođenju različitih vrsta mikroskopskih analiza prapovijesnih artefakata

Prednost će imati kandidati s iskustvom rada u:

  • međunarodnim i domaćim projektima iz područja djelatnosti Instituta za antropologiju

  • organizaciji međunarodnih i domaćih kongresa

Prijavi na natječaj prilaže se:

  • životopis,
  • preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju antropologije,
  • uvjerenje o stjecanju doktorata znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija,
  • dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija,
  • sažetak znanstvene djelatnosti s popisom znanstvenih radova
  • domovnica ili dokaz o državljanstvu za strane državljane.

Traži se aktivno znanje engleskog jezika te rad na računalu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola prema važećem Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te Zakona o vojnim i civilnim invalidima rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužne su osim dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je propisana navedenim posebnim zakonima.

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta za antropologiju dostupan je na mrežnim stranicama Instituta za antropologiju – www.inantro.hr.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana nakon objave natječaja u Narodnim novinama, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Institut za antropologiju, Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom: “Za natječaj – znanstveni suradnik”

Zakašnjele prijave te prijave bez tražene dokumentacije neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni sukladno zakonskim propisima. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Institutu za antropologiju, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenoj u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima.