Djelokrug rada Instituta za antropologiju

Prema Statutu Instituta za antropologiju, temeljna je zadaća Instituta provođenje znanstvenih istraživanja iz antropologije u područjima humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti te medicine i zdravstva. Prvenstveno se Institut bavi istraživanjem i proučavanjem populacijske strukture.

Institut kao javna znanstvena ustanova provodi znanstvena istraživanja od strateškog nacionalnog interesa za Republiku Hrvatsku. Program Instituta sastoji se od programa trajne znanstvene djelatnosti, ugovornih znanstvenih projekata, kolaborativnih programa te programa nastavne, izdavačke i promidžbene djelatnosti vezanih uz antropologiju.

Djelatnost Instituta obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • sustavna znanstvena, razvojna i visokostručna istraživanja iz antropologije u područjima humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti te biomedicine i zdravstva
 • znanstvena i razvojna istraživanja u srodnim znanstvenim poljima;
 • objavljivanje rezultata znanstvenih, razvojnih i visokostručnih istraživanja;
 • nakladničku djelatnost;
 • znanstveno osposobljavanje te održavanje i razvoj znanstvene infrastrukture;
 • pružanje savjetničkih usluga, izrada elaborata i ekspertiza za potrebe osnivača i drugih naručitelja;
 • popularizaciju rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja iz antropologije i humane genomike;
 • knjižničarsko-dokumentacijsku djelatnost;
 • suradnju sa srodnim tuzemnim i inozemnim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama u provedbi znanstvenih istraživanja;
 • suradnju s visokim učilištima u izvođenju studijskih programa u preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju u skladu sa Zakonom i potpisanim ugovorima s visokim učilištima;
 • organizaciju međunarodnih i tuzemnih znanstvenih i stručnih skupova, kongresa, simpozija i radionica;
 • provedbu dijela postupka izbora u znanstvena zvanja, u skladu sa Zakonom i Statutom Instituta

Zakonska podloga na kojoj se zasnivaju projekti Instituta za antropologiju: članak 3. stavak 3. i članak 107, 108., 110., 111.a., 111.b., 111.d. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15.