Naziv projekta: Arheološka istraživanja kasnog pleistocena i ranog holocena u Limskom kanalu, Istra (ARCHAEOLIM)

Voditelj projekta: dr. sc. Ivor Janković, izv. prof.

Ustanova na kojoj se projekt provodi: Institut za antropologiju, Zagreb

Razdoblje provedbe projekta: 2014. – 2017.

Ustanova koja financira projekt: Hrvatska zaklada za znanost

Suradnici:

James Ahern, Department of Anthropology, University of Wyoming, SAD

Fred H. Smith, Department of Sociology and Anthropology, Illinois State University, SAD

Darko Komšo, Arheološki muzej Istre, Pula

Sanjin Mihelić, Arheološki muzej, Zagreb

Jacobo Weinstock, Faculty of Humanities, University of Southampton, Velika Britanija

Katarina Gerometta, Odjel za humanističke znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile, Pula

Rory Becker, Anthropology/Sociology Department, Eastern Oregon University, SAD

Krunoslav Zubčić, Odjel za podvodnu arheologiju, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb

Barbara Cvitkušić, Institut za antropologiju, Zagreb

Antonela Barbir, Odjel za kopnenu arheologiju, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb

Kratak opis projekta:

Projekt se temelji na arheološkom istraživanju pećinskih lokaliteta na Limskom kanalu u Istri, gdje su prijašnja istraživanja potvrdila ljudsko obitavanje u razdoblju kasnog pleistocena i ranog holocena. Riječ je o sustavnim istraživanjima lokaliteta Romualdova pećina i Pećina kod Rovinjskog sela 1, probnim istraživanjima lokaliteta Abri Kontija 2 i Lim 001 te probnim podvodnim istraživanjima. Rezultati istraživanja pridonijet će rasvjetljavanju važnih pitanja o bihevioralnim i (moguće) biološkim značajkama ljudskih grupa u vrijeme kad su lovci-sakupljači razdoblja kasnog glacijala bili prisiljeni prilagoditi se promjenama okoline i klime. Prisutnost musterijenskih artefakata na jednom, te alatki gornjeg paleolitika na drugom lokalitetu ukazuje na dvije populacije (tj. neandertalce i anatomski moderne ljude) koje su na tom području boravile u razdoblju kasnog pleistocena. Rezultati istraživanja omogućit će testiranje hipoteza o odnosu biološke populacije i bihevioralnih aspekata (npr. da li su neandertalci ili anatomski moderni ljudi odgovorni za rani gornji paleolitik; postoji li jasna razlika u ponašanju i anatomiji između ove dvije grupe itd.). Nadalje, na jednom od lokaliteta dokumentiran je rani mezolitik, dok je na drugom dokumentiran kasni mezolitik, što će omogućiti testiranje sličnih hipoteza o ponašanju, kao i problemu prelaska na zemljoradnju. Usporedba podataka sa sva četiri lokaliteta odgovorit će na pitanja o promjeni načina života, upotrebi zemlje i lokaliteta, kretanjima i kontakt zonama populacija, biološkim aspektima (sličnosti i razlike), mobilnosti, kontinuitetu itd. u vremenu promjene klimatskih i okolišnih uvjeta te tako pridonijeti kako razumijevanju ovog ključnog perioda tako i ljudskoj prilagodbi na promjene općenito. Rezultati projekta uklopit će se i u turističku ponudu ovog područja te tako neposredno utjecati na lokalnu zajednicu.

Romualdova pećina nalazi se na južnim padinama krajnjeg istočnog dijela Limskog kanala, na 120 m apsolutne visine. Pećina je tunelastog oblika i ukupne dužine oko 105 metara. Ovu pećinu istraživalo je više istraživača od kraja 19. stoljeća. Tijekom 2007. i 2008. godine obavljeno je reviziono arheološko istraživanje, kako bi se prikupili uzorci za razne analize, posebice apsolutne datacije, koje bi pomogle preciznom datiranju boravka ljudi u pećini. Prikupljeni su brojni nalazi i uzorci za razne analize, prvenstveno za apsolutne datacije. Osim prikupljenih uzoraka, zabilježeni su do sada nepoznati slojevi i prikupljeni nalazi kremenih izrađevina i pleistocenske faune, koji se mogu datirati u razdoblje gornjeg i srednjeg paleolitika, odnosno kulturi neandertalaca. Ovo je prvi nalaz takve vrste u Istri, a bogatstvo nalaza i očuvanost slojeva je izvanredna.

 

Tijekom 2007. godine na sjevernoj strani Limskog kanala zabilježen je pripećak koji je nazvan Abri Kontija 002. Riječ je o velikom pripećku, najveće dubine 7 metara. Izvršeno je malo probno sondiranje kako bi se ustanovilo postoje li arheološki nalazi, i iskopane su dvije male probne sonde dimenzija 40×40 cm. Prikupljeno je 20-ak kremenih izrađevina, brojni nalazi ostataka faune, kao i jedan morski puž Columbella rustica. Prikupljeni nalazi ukazuju na do sada nepoznato arheološko nalazište, koje se okvirno može datirati u razdoblje kasnog gornjeg paleolitika.

 

Lim 001 je mali pripećak na kraju Limskog kanala. Na tom pripećku, zabilježenom tijekom proljeća 2008., iskopana je probna sonda. Prikupljeno je oko 50 kremenih izrađevina, od kojih je potrebno istaknuti nalaze nekoliko trapeza, 15 probušenih morskih puževa upotrebljavanih kao nakit (uglavnom Columbella rustica), jedan koštani šiljak, malobrojni ulomci kosti, ulomci kostiju riba te iznimno velike količine ljuštura morskih mekušaca. To se nalazište može datirati u razdoblje kasnog mezolitika, i iznimno je važno za razumijevanje prijelaza iz mezolitika u neolitik.

Pećina kod Rovinjskog Sela nalazi se na južnoj strani Limskog kanala. To je velika pećina koja se sastoji od dvaju dijelova, ulaznog prostora koji je u stvari velika polupećina (abri) iz koje se na južnom dijelu otvara prolaz u unutrašnju prostoriju. Pozicija i veličina pećine, kao i nekoliko arheoloških i paleontoloških nalaza, upućivalo je na mogućnost da su ljudi tijekom prapovijesti rabili pećinu, te je obavljeno probno istraživanje kako bi se potvrdile te pretpostavke. Preliminarne analize prikupljenih arheoloških, paleontoloških i malakoloških nalaza, kao i zabilježeni sedimentološki i stratigrafski podaci, upućuju kako su pećinu rabili lovci – sakupljači tijekom samog kraja gornjeg paleolitika ili mezolitika. Planirana apsolutna datiranja radioaktivnog ugljika trebala bi pomoći preciznijem određenju vremena uporabe pećine. Može se zaključiti kako je pećina kod Rovinjskog Sela 1 novo, do sada nepoznato nalazište iz razdoblja kasnoga gornjeg paleolitika i/ili mezolitika, s interesantnim nalazima kremenih izrađevina i faune.


Publikacije i prezentacije

 

Iz medija

 

 

 

Otvorenje izložbe “ARCHAEOLIM” u Pulskoj galeriji C8 – RI TV from Institut za antropologiju

 

Otvorenje izložbe “ARCHAEOLIM” u Pulskoj galeriji C8 – TV Istra from TV Istra