Na temelju članka 34. Statuta Instituta za antropologiju, Pravilnika o ustroju položaja i radnih mjesta Instituta, Odluke Hrvatske zaklade za znanost (Klasa: 003-18/19-08/02, ur.broj: 1-03/02-19-1 od 18. 2. 2019.), Odluke Ravnatelja o raspisivanju javnog natječaja za izbor i zapošljavanje asistenta/ice od 26. 9. 2019. g., Broj: 20191562 i Zaključka na 4.2. točku Dnevnog reda Znanstvenog vijeća sa 192. sjednice održane 2. 4. 2019. o imenovanju Natječajnog povjerenstva Ravnatelj Instituta za antropologiju raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i zapošljavanje:

jednog/e kandidata/kandidatkinje za ugovor o radu na određeno vrijeme, sukladno čl. 42. st. 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju suradničko radno mjesto asistenta/ice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, m/ž, jedan/a (1) izvršitelj/ica za rad u sklopu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na projektu HRZZ IP-01-2018-2497 »Zdravstvene, kulturne i biološke odrednice dugovječnosti: antropološka studija preživljenja u dubokoj starosti« (akronim: HECUBA);

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do 4 godine odnosno dok traje projekt ili njegova dionica na kojoj je kandidat zaposlen uz obavezni probni rok od 6 mjeseci.

Uvjeti za radno mjesto u sustavu znanosti i visokog obrazovanja:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa prema odredbama važećeg Zakona o radu, pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Obvezni uvjeti:

  1. završen diplomski studij biologije;
  2. ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.
  3. aktivno znanje engleskog jezika te rad na računalu.

Prijavi na natječaj prilaže se:

  1. životopis s opisom dosadašnjeg rada;
  2. preslike diploma završenih studijskih programa
  3. prosjek i prijepis ocjena kojim se dokazuje da kandidat/kandidatkinja zadovoljava uvjete za upis na doktorski studij;

Prednosti:

  1. poznavanje metoda molekularne biologije, vještine i iskustvo u laboratorijskom radu te u biostatističkim analizama;

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana nakon objave natječaja u Narodnim Novinama, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Institut za antropologiju, Gajeva 32, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – asistent« .

Zakašnjele prijave te prijave bez tražene dokumentacije neće se razmatrati.

Institut za antropologiju
Zagreb